Έρευνα / Δημοσιεύσεις

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του πολυεπίπεδου προγράμματος  πρόληψης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και παρέμβασης, «ΣΥΝ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ» («Connecting for Caring» C4C) πραγματοποιούνται γενικά και  συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα, που αφορούν: α) τη σχολική και ψυχοκοινωνική προσαρμογή των παιδιών και β) την αξιολόγηση της διαδικασίας και αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων που εφαρμόζονται, με απώτερο στόχο αφενός την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και αφετέρου την παροχή ανατροφοδότησης για τον εμπλουτισμό και την αναπροσαρμογή των στόχων και του περιεχομένου των παρεμβάσεων.