Ολοκληρωμένα ερευνητικά προγράμματα

Στηρί-Ζωντας,  2011-2012: «Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών και παρέμβασης για την ψυχολογική στήριξη των παιδιών στην περίοδο της οικονομικής κρίσης»

Ε.Μ.Ε.Ι.Σ., 2012-13: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών για την προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα»                                         

WeC.A.R.E. 2013: Διεθνές Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών και παρέμβασης για την προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα (Πιλοτική-αρχική φάση)

WeC.A.R.E. 2013-2014: Διεθνές Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών και παρέμβασης για την προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα (Κύρια φάση)

WeC.A.R.E. 2014-2015: Διεθνές Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών και παρέμβασης για την προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα