Διαδραστική Εκπαιδευτική Εφαρμογή S4C

Οι τάξεις που συμμετέχουν έχουν την ευκαιρία να διαδρούν σε μικρότερες ομάδες και να μεταφέρουν το ταξίδι τους (δραστηριότητες στην τάξη) σε έναν εικονικό χώρο με τη χρήση του Online διαδραστικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού “Sailing for Caring” (Sailing4Caring). 

Οι συμμετέχοντες στο Διεθνές πρόγραμμα We C.A.R.E 2013-2014 έχουν πρόσβαση στις αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων και τη χρήση του Online διαδραστικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού “Sailing for Caring” (Sailing4Caring) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Moodle) e-Learning.
  
 
 
Video: