Αξιολόγηση

Για να δείτε την αξιολόγηση του Διεθνούς Προγράμματος κατάρτισης εκπαιδευτικών και παρέμβασης για την προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα, WeCARE 2012-2013, Πιλοτική φάση κάνετε κλικ εδώ